Kallelse till årsstämma 15 april 2015 kl 19

Härmed kallar styrelsen till årsstämma i N. Härene, Hovby, Kartåsen Fiber och Avlopp Ekonomisk förening. Stämman äger rum den 15 april 2015 kl 19 i N. Härene bygdegård. Stadgeenlig dagordning enligt nedan. Efter stämman bjuds det på kaffe. Välkomna!

Dagordning

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 4. Fastställande av dagordning
 5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.
 6. Fastställande av röstlängd.
 7. Föredragning av protokoll från föregående stämma.
 8. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fråga om fastställande av balansräkning.
 11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
 13. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna.
 14. Bestämmande av avgifter.
 15. Val av ordförande på ett år
 16. Val av två styrelseledamöter och en suppleant på två år.
 17. Val av två revisorer och en suppleant.
 18. Val av valberedning, två ledamöter, varav en sammankallande.
 19. Övriga ärenden.
  1. Ersättning för arbete utfört på uppdrag av styrelsen
 20. Mötets avslutande.
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar