Kallelse till årsstämma 15 maj 2013 kl 19 i N. Härene Bygdegård

Härmed kallar styrelsen till årsstämma i N. Härene, Hovby, Kartåsen Fiber och Avlopp Ekonomisk förening. Stämman äger rum den 15 maj 2013 kl 19 i N. Härene bygdegård. Dagordning enligt nedan. Utöver stämman kommer information om projektet att ges. Jerker Jonsson på Lidköping Bredband informerar om fiberinstallationen.

Efter stämman bjuds det på kaffe. Välkomna!

Dagordning Årsstämma i N. Härene, Hovby, Kartåsen Fiber och Avlopp Ekonomisk förening, 2013-05-15

1) Val av ordförande att leda förhandlingarna.

2) Anmälan om styrelsens val av protokollförare.

3) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

4) Fastställande av dagordning

5) Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.

6) Fastställande av röstlängd.

7) Föredragning av protokoll från föregående stämma.

8 ) Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret.

9) Revisorernas berättelse.

10) Fråga om fastställande av balansräkning.

11) Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

12) Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

13) Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna.

14) Bestämmande av avgifter.

15) Val av ordförande på ett år

16) Val av två styrelseledamöter och en suppleant på två år.

17) Val av två revisorer och en suppleant.

18) Val av valberedning, två ledamöter, varav en sammankallande.

19) Övriga ärenden.

20) Mötets avslutande.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar