Kallelse till årsstämma 8 mars 2012 kl 19 i N. Härene Bygdegård

Härmed kallar styrelsen till årsstämma i N. Härene, Hovby, Kartåsen Fiber och Avlopp Ekonomisk förening. Stämman äger rum den 8 mars 2012 i N. Härene bygdegård. Dagordning enligt nedan. Mycket viktigt att alla kommer så att vi blir beslutsföra! Säg till era grannar och lämna fullmakt till någon om ni inte kan komma. Fullmakt hittar ni under Dokument/Andra dokument.

Efter stämman bjuds det på kaffe. Välkomna!

Dagordning Årsstämma i N. Härene, Hovby, Kartåsen Fiber och Avlopp Ekonomisk förening, 2012-03-08

1) Val av ordförande att leda förhandlingarna.

2) Anmälan om styrelsens val av protokollförare.

3) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

4) Fastställande av dagordning

5) Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.

6) Fastställande av röstlängd.

7) Föredragning av protokoll från föregående stämma.

8 ) Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret.

9) Revisorernas berättelse.

10) Fråga om fastställande av balansräkning.

11) Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

12) Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

13) Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna.

14) Bestämmande av avgifter.

15) Val av ordförande på ett år

16) Val av två styrelseledamöter och en suppleant på två år.

17) Val av två revisorer och en suppleant.

18) Val av valberedning, två ledamöter, varav en sammankallande.

19) Övriga ärenden.

        a) Ersättning för arbete utfört på uppdrag av styrelsen

        b) Ändring av stadgarna enligt styrelsens förslag

c) Beslut om uppskattad kostnad per anslutning enligt förslag

20) Mötets avslutande.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar